İç Cephe Boyası

İç Cephe Boyası

Title:

Description:

TANIM

Stiren akrilik esaslı, yüksek kapama ve silinebilme özelliğine sahip dekoratif iç yüzey duvar boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, temiz ve düzgün olmalıdır. Macun, astarlama vb. alt yüzey ișlemi yapılmıș her türlü iç yüzeyde son kat boya olarak kullanılır .Macun veya alçı macun uygulanmıș yeni yüzeylere ADEMIX COLOR İÇ CEPHE BOYASI boya öncesinde incel kat ADEMIX ȘEFFAF ALÇI ASTARI kullanılmalıdır. Daha önce su ve solvent bazlı bir boya ile boyanmıș, kirlenmiș ya da dekoratif amaçla renk değișimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylerde ADEMİX COLOR İÇ CEPHE BOYASI öncesinde 1 kat ADEMIX GEÇİȘ ASTARI uygu- lanmalıdır. Astar kat uygulamalarından 24 saat sonra ADEMIX COLOR İÇ CEPHE BOYASI en az 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

PRATİK TÜKETİM

Tek katta 0,085 – 0,095KG/m2

ÖNLEM İFADELERİ

P102 – Çocukların erișemeyeceği yerde saklayınız. P101 – Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalaj ve etiketi saklayınız.
P262 – Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P312- Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHİR DANIȘMA MERKE- Zİ’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P501 – İçeriği/kabı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre bertaraf edin. l,2-benzizotiazol-3(2h)-on ve tepkime kütlesi: 5-klo- ro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 1 yıl. Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi ișlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/ veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalıșın. Gerekli durumlarda uygun kișisel koruyucu ekipman kullanın.
Category
İç Cephe Boyaları