Tavan Boyası

Tavan Boyası

Title:

Description:

TANIM

Stiren akrilik esaslı iyi kapayan ve tavan boyamak için özel olarak geliștirilmiș dekoratif iç yüzey tavan boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz ve temiz olmalıdır. Sıvalı ve macunlu yüzeylerde istenilen renk ve kapama için ADEMİX TAVAN BOYASI yüzeye en az 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arasında minimum 2 saat beklenmelidir.

PRATİK TÜKETİM

Tek katta 0.085-0.095KG/m2

Önlem İfadeleri

P102 – Çocukların erișemeyeceği yerde saklayınız.
P101 – Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalaj ve etiketi saklayınız. P262 – Gözle,ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P312 – Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHİR DANIȘMA

MERKEZİ’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 – İçeriği/kabı yerel,bölgesel,ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre bertaraf edin.

1,2-benzizotiazol-3(2h)-on ve tepkime kütlesi : 5-kloro-2-me- til-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotia- zol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Depolama

Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 1 yıl.
Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi ișlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi hava- landırılan yerlerde çalıșın. Gerekli durumlarda uygun kișisel koruyucu ekipman kullanın.
Category
Tavan Boyası