İç Cephe Boyaları

13.png
Tanım

Saf akrilik esaslı, İnci dokulu, parlak, silinebilir, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler
Zemin hazırlığı yapılmıș tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva,
betopan, cam tekstili ve duvar kâ- ğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri

Parlaklık 60°: 44± 5 gloss Yoğunluk: 1,05 ± 0,02 g/ml Uygulama
Uygulama yapılacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı tașıyabilecek durumda olmalıdır.

ADEMİX İÇ CEPHE ASTARI uygu- laması yapılarak yüzey hazırlama ișlemi tamamlanmalıdır.Alçılı yüzeylere ADEMİX ȘEFFAF ALÇI ASTARI uygulanmalıdır.Fonda renk farklılığı isteniyorsa ilk kat ve ikinci

kat olarak duvar boya uygulaması üzerine ADEMİX İNCİ DOKULU SEDEF BOYA saten rulo ile tek kat olarak uygulanır ve kurumadan ikinci bir kiși tarafından istenen desen verilir. Fonda renk farklılığı istenmiyorsa, saten rulo ile normal boya gibi yüzeye tek kat olarak uygulanır. İlk kat boya kuruduktan sonra, ikinci kat ince tüylü rulo yardımı ile yüzeye uygulanır ve boya henüz yaș iken efekt ruloları, deniz süngeri, güderi gibi uygula- ma aletleri ile desen verilir. +10°C ile +30°C’ler arasında uygulama yapılmalıdır.

ADEMİX İNCİ DOKULU SEDEF BOYA kataloğu dıșında talep edilen renk- lerde, uygulama yöntemlerinden dolayı, renk tonu farkı olușabilir. Bu durumlarda numune çalıș- ması yapılması tavsiye edilir.Yeni sıvanmıș yüzeylerde,yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiș olduğundan emin olunmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Kuruma Süresi (20°C, %65 HR’de) Dokunma kuruması: 30 dakika Tam kuruma: 24 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

Boyanabilen Alan

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 3 kat toplamda 145
– 190 ml/m2’dir. Tek katta ise 40 – 70 ml/m2 sarfiyat yapmaktadır.

1 litre ile 3 kat toplamda 5 – 6,5 m2 yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalıșması yapılmalıdır.

Depolama

Ağzı açılmamıș ambalajında, serin yerde, direkt güneș ıșığından ve dondan korunarak 2 yıl saklana- bilir.

Zararlılık Sınıflandırması
• Cilt Hassas 1A; H317
Zararlılık İfadeleri
• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Önlem İfadeleri

– Tedbir
• P261: Tozunu / dumanını /gazını / sisini / buharını / spreyini solumak- tan kaçının.
• P272: Kirlenmiș kıyafetleri ișyeri dıșına çıkarmayın.
• P280: Koruyucu eldiven / koru- yucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
-Müdahale
• P302+P352: Deri ile temas halinde iss: Bol sabun ve su ile yıkayın.
• P333+P313: Ciltte tahriș veya kașıntı söz konusu ise: Tıbbi yar- dım / müdahale alın.
• P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
• P363: Kirlenmiș giysilerinizi yeni- den kullanmadan önce yıkayın. -Bertaraf
• P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulașmasını önleyiniz.

6.png
TANIM

Stiren akrilik esaslı, silikon, yüksek kapama ve silinebilme özelliğine sahip dekoratif iç yüzey duvar boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, temiz ve düzgün olmalıdır. Macun, astarlama vb. alt yüzey ișlemi yapılmıș her türlü iç yüzeyde son kat boya olarak kullanılır. Macun veya alçı macun uygulanmıș yeni yüzeylere ADEMIX COLOR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI boya öncesinde ince 1 kat ADEMİX ȘEFFAF ALÇI ASTARI kullanılmalıdır. Daha önce su ve solvent bazlı bir boya ile boyanmıș, kirlenmiș ya da dekoratif amaçla renk değișimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylerde ADEMİX COLOR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI öncesinde 1 kat ADEMİX GEÇİȘ ASTARI uygulanmalıdır. Astar kat uygulama- larından 24 saat sonra ADEMİX COLOR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI en az 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

PRATİK TÜKETİM

Tek katta 0,085 – 0,095KG/m2

ÖNLEM İFADELERİ

P102 – Çocukların erișemeyeceği yerde saklayınız.
P101 – Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalaj ve etiketi saklayınız. P262 – Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P312 – Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHİR DANIȘMA MERKEZİ’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 – İçeriği/kabı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre bertaraf edin.
1,2-benzizotiazol-3(2h)-on ve tepkime kütlesi: 5-kloro-2-me- til-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izo- tiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 1 yıl.
Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi ișlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi hava- landırılan yerlerde çalıșın. Gerekli durumlarda uygun kișisel koruyucu ekipman kullanın.

1.png
TANIM

Stiren akrilik esaslı, yüksek kapama ve silinebilme özelliğine sahip dekoratif iç yüzey duvar boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, temiz ve düzgün olmalıdır. Macun, astarlama vb. alt yüzey ișlemi yapılmıș her türlü iç yüzeyde son kat boya olarak kullanılır .Macun veya alçı macun uygulanmıș yeni yüzeylere ADEMIX COLOR İÇ CEPHE BOYASI boya öncesinde incel kat ADEMIX ȘEFFAF ALÇI ASTARI kullanılmalıdır. Daha önce su ve solvent bazlı bir boya ile boyanmıș, kirlenmiș ya da dekoratif amaçla renk değișimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylerde ADEMİX COLOR İÇ CEPHE BOYASI öncesinde 1 kat ADEMIX GEÇİȘ ASTARI uygu- lanmalıdır. Astar kat uygulamalarından 24 saat sonra ADEMIX COLOR İÇ CEPHE BOYASI en az 2 kat halinde uygulanır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

PRATİK TÜKETİM

Tek katta 0,085 – 0,095KG/m2

ÖNLEM İFADELERİ

P102 – Çocukların erișemeyeceği yerde saklayınız. P101 – Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalaj ve etiketi saklayınız.
P262 – Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P312- Kendinizi iyi hissetmezseniz ULUSAL ZEHİR DANIȘMA MERKE- Zİ’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P501 – İçeriği/kabı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm kurallara göre bertaraf edin. l,2-benzizotiazol-3(2h)-on ve tepkime kütlesi: 5-klo- ro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 1 yıl. Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi ișlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/ veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalıșın. Gerekli durumlarda uygun kișisel koruyucu ekipman kullanın.

3.png
TANIM

Stiren akrilik bağlayıcı esaslı, mat bir iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Yeni ve eski boyalı yüzeylerde üstün yapıșma sağlayan, kabar- mayan, iz bırakmadan kolayca uygulanabilen bir iç cephe boyası olan ADEMİX İç Cephe Astarı, yüksek örtücü özelliğe ve su kaldır- ma kabiliyetine sahiptir. Su bazlı yapıya sahip olduğundan dolayı rahatsız edici bir kokusu yoktur, teneffüs edilebilir.

UYGULAMA ALANLARI

İnce sıva, brüt beton, beton plaka, ahșap, alçı sıva, alçı plaka ve benzeri tüm iç yüzeylere uygulanabilir.

TEKNİK VERİLER

Yapısı: Stiren Akrilik
Tüketim: 65-100 (g/m2)
İncelticisi: Su
İnceltme Oranı: %15-30
Kuruma: Dokunma: 1-2 saat, Tam: 4-5 saat. Yoğunluk: 1,62 ± 0,05 (g / ml)

UYGULAMA

Kabarmıș ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara ya- pıldıktan sonra temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yüzeye alçı veya plastik macun çekilerek, kuruduktan sonra zımparalanır. İç cep- he astarı % 10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır. Yeni sıvanmıș yüzeylerde, yüzeye boya uygulamasına geçebilmek için en az 28 gün beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıștırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5oC ile +35oC arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey olușturulmalıdır.

UYARILAR

S2: Çocukların erișemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.
S46: Yutulduğunda derhal doktora danıșınız; kabı veya etiketi gösteriniz.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmıș kapta saklayınız.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 1 yıl.